Privacybeleid

Hier kunt je alles over uw en onze rechten en plichten met betrekking tot uw privacy vinden.

Om goede medische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en medische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van medische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.

De Huidtherapeuten verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg en/ of (medische) hulpmiddelen. Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst afgesloten, zoals vereist.

Dossierplicht
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) zijn wij verplicht als zorgverlener een medisch dossier bij te houden.

Bewaartermijn
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft).

Beroepsgeheim
Voor ons als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim geheimhoudingsplicht. Medewerkers van De Huidtherapeuten zijn via hun arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies
Op de website van De Huidtherapeuten worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics
De Huidtherapeuten maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Huidtherapeuten bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan De Huidtherapeuten te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Huidtherapeuten heeft hier geen invloed op.

De Huidtherapeuten heeft Google geen toestemming gegeven om via De Huidtherapeuten verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Uw rechten
Je heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over je niet kloppen heeft je het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht je uw gegevens willen inzien, kunt je hierover contact opnemen via info@dehuidtherapeuten.nl of 026-3391099.

Klachten
Als je klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt je dan contact op met onze praktijk. Mochten we er niet uitkomen, dan heeft je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.